DISCLAIMER

1) AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door de website van Servi-Q te bezoeken en te gebruiken gaat u akkoord met alle hieronder omschreven voorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen door Servi-Q te allen tijde worden gewijzigd vanaf het moment dat de wijzigingen zijn vermeld op deze website.

2) GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Alle gegevens op de website van Servi-Q worden uitsluitend ter beschikking gesteld ter algemene informatie en zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies of onafhankelijk onderzoek. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen risico. De informatie op deze website is bedoeld voor de Nederlandse markt en kan informatie bevatten die niet geschikt is voor gebruik in andere landen. Servi-Q behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van deze website te wijzigen, actualiseren of de presentatie daarvan aan te passen. Servi-Q benadrukt dat het absoluut niet is toegestaan om aan de uiterlijke verschijningsvorm van deze website wijzigingen aan te brengen, alsmede het storen van de functionaliteit of software aan te tasten.

3) INFORMATIE VAN DERDEN EN KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Op onze website bevinden zich koppelingen/hyperlinks naar websites of pagina’s van derden. Veelal met betrekking tot de merken die Servi-Q voor de Nederlandse markt vertegenwoordigt. Deze zijn opgenomen alleen ter informatie van de gebruiker. Servi-Q heeft geen controle over deze websites. Derhalve is Servi-Q op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Servi-Q is het niet toegestaan koppelingen naar pagina’s van deze website maken.

4) AANSPRAKELIJKHEID

Servi-Q aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie en gegevens op deze website en ieder gebruik daarvan. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens is Servi-Q niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, die verband houdt met bezoek aan de website. Evenmin kan Servi-Q garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert.

5) MISBRUIK EN TOEPASSELIJK RECHT

Bij misbruik behoudt Servi-Q zich het recht voor de toestemming te ontzeggen de website of bepaalde diensten te gebruiken. Terzake enig verschil voortvloeiende uit of verbandhoudend met de gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

6) COPYRIGHT EN INTELECTUEEL EIGENDOM

Alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten en alle ander rechten met betrekking tot de inhoud behoren toe aan Servi-Q. Hiertoe worden o.a. begrepen: teksten, afbeeldingen, logo’s, geluid- en videofragmenten en software. Gebruik hiervan is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van Servi-Q.

7) CONTACT OPNEMEN

Indien u vragen of opmerkingen over de gebruiksvoorwaarden heeft kunt per telefoon of via e-mail webmaster@servi-q.nl contact met ons opnemen.